Ochrana osobných údajov pre 50,- EUR zľavu na produkty DNA4fit

Ak chce zákazník / klient získať zľavu vo výške 50,- EUR, je potrebné, aby si na webovej stránke Rádia VIVA https://radioviva.sk/kontakty/radio-viva-geneticka-analyza-dna-body4fit správne a pravdivo vyplnil registračný formulár a odoslal údaj o svojej emailovej adrese. Po úspešnom odoslaní formuláru bude zákazníkovi / klientovi odoslané potvrdenie obsahujúce zľavový kód na jeho emailovú adresu.

Zákazník / klient udeľuje spoločnostiam RADIO VIVA MEDIA s. r. o., sídlo: Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava IČO: 48254703, APROCON s.r.o., Landererova 1, Bratislava 811 09, IČO: 36704407 v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, a to na účely jeho vstupu a evidencie pre získanie zľavy, kontaktovania z dôvodu doručenia kódu na uplatnenie zľavy. Poskytnutie osobných údajov účastníkom je dobrovoľné. V súlade so Zákonom má účastník ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od organizátora ako prevádzkovateľa:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je účastník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona
  • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa: RADIO VIVA MEDIA s. r. o., sídlo: Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava. Dotknutá osoba má aj ďalšie práva v zmysle ust. § 28 ods. 2 až 9 Zákona.

Tento súhlas je udelený po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov. Po skončení tohto účelu budú poskytnuté osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidované.