Nitrianska galéria a Šimon Chovan pozývajú na otvorenie výstavy WINGS IN MOTION.

kolektiv Nitrianskej galerie

Šimon Chovan (1994) je vizuálny umelec a dizajnér patriaci k najmladšej generácii autorov súčasnej umeleckej scény. Vo svojej tvorbe kriticky reflektuje vzrastajúcu existenčnú závislosť na nových sofistikovaných technológiách, ktoré definujú našu súčasnosť. Zaujíma ho fungovanie spoločnosti, prírody, sveta a vesmíru, a nášho miesta v ňom, ale aj interakcia s entitami mimoľudskej existencie.

Vo svojom umeleckom programe vychádza z aktuálnych myšlienkových filozofických smerov, akými sú objektovo orientovaná ontológia (OOO) a špekulatívny realizmus (materializmus), ktoré sú v opozícii k osvietenskému a modernistickému chápaniu sveta, ktorý vychádzal z antropocentrizmu (z gréc. anthropos – človek, centrum – stred), kde je človeku prisúdené privilegované postavenie, je považovaný za najvyššiu hodnotu a meradlo všetkého.

Objektovo orientovaná ontológia radikálne zmenila hierarchiu subjekt (človek) verzus objekt (ostatný mimoľudský svet) tak, že ju prevracia v prospech vyzdvihovania svojbytnosti objektov. V tomto chápaní sveta človek stráca nadradené, privilegované miesto. Stáva sa len jednou jeho zložkou a je v rovnocennom vzťahu s ostatnými jeho časťami – prírodou, zvieratami a rastlinami, neživými predmetmi a materiálmi. Takto štrukturovaný svet je v rovnováhe. Bol pred človekom, je a bude aj po ňom. To je apokalyptická vízia konca ľudskej existencie a civilizácie, ale nie prírody, sveta, vesmíru a zeme – tie v nejakej, modifikovanej podobe môžu prežiť.

Z tohto myšlienkového zázemia vychádza autorova tvorba, jeho fascinácia metamorfózou prapôvodných matérií, ktoré tu boli pred existenciou ľudského druhu, prírodnými materiálmi, ale aj tými, ktoré sú produkované ľudskou civilizáciou (technické, odpadové materiály). Významným aspektom autorovej tvorby je jej emočný charakter vychádzajúci, ako sám hovorí z potreby „kultivácie cítenia – resuscitácie pocitov utlačených technológiami a sterilnou estetikou, ale aj vytváranie nových foriem cítenia a medzidruhovej solidarity prostredníctvom materiálovej senzibility.“

Na aktuálnej výstave Wings in Motion/Krídla v pohybe sa autor predstaví tromi sériami diel, ktoré spája špecifický prírodný materiál – zemina charakteristickej žltohnedej farby, pripomínajúca púštnu pôdu exotických krajín, ktorá je privezená z lokálnej vulkanickej oblasti Banskej Štiavnice, odkiaľ Šimon Chovan pochádza. V užšom význame odkazuje na autorovu biografiu, osobnú mytológiu a históriu, predovšetkým na individuálne vyrovnávanie sa s dôsledkami ekologickej krízy. V širšom význame tematizuje alarmujúci stav planéty, ktorý je dôsledkom devastačného pôsobenia ľudskej civilizácie. V prezentovaných prácach vytvára napätie medzi rôznorodými materiálmi, organickými a anorganickým, prírodnými a priemyselnými. Poukazuje na potrebu zvýšenej citlivosť voči živým i neživými existenciám akéhokoľvek druhu, pracuje s geologickým časom a geológiou materiálových médií.

Šimon Chovan (1994) je vizuálny umelec a dizajnér. V roku 2019 ukončil štúdium na VŠVU v Bratislave v ateliéri Priestor (Marcel Benčík, Paľo Choma). Počas štúdia vystriedal niekoľko ateliérov – Medialab, dielňa Jaroslava Kyšu alebo Ateliér Borisa Ondreičku, so semestrom stráveným v belgickom KASKU v ateliéroch Mediálneho umenia a Network Culture. Zúčastnil sa na rezidenčných pobytoch v Novej Synagóge v Žiline a v FKSE v Budapešti. V roku 2019 bol nominovaný na cenu EXIT. Je prispievateľom do internetového magazínu 3/4 o digitálnych kultúrach.

Viac o téme: #nitrianskagaleria #simonchovan #výstava #wingsinmotion