Filozofická fakulta Univerzity Komenského oslavuje 100 rokov.

Mgr. Lenka Miller, Univerzita Komenského v Bratislave

Bratislava 21. októbra 2021: Najstaršia humanitná a spoločenskovedná fakulta na Slovensku si pripomína svoje sté výročie. Vyučovať na filozofickej fakulte sa začalo 24. októbra 1921 ako na tretej fakulte novozaloženej Univerzity Komenského. Počas storočnej histórie na nej vyštudovalo vyše 30 000 absolventov v desiatkach odborov. Slávnostné zhromaždenie akademickej obce FiF UK sa pri tej príležitosti uskutoční v pondelok 25. októbra 2021 v Aule UK.

Vznik fakulty vyplýval z naliehavej potreby vzdelávať odborníkov ovládajúcich slovenský jazyk pre úrady a školy v novej Československej republike. Vyučovať sa začalo v skromných podmienkach. V prvom roku sa zapísalo 64 poslucháčov v odboroch slovanská filológia, história, národopis a hudobná veda. Prednášajúcimi boli českí profesori, najmä z pražskej Karlovej univerzity. Ďalšie študijné odbory pribúdali v ďalších rokoch, rástol aj počet poslucháčov.

Filozofická fakulta UK sa stala „kolískou“ humanitných a spoločenskovedných odborov na Slovensku, zohrala priekopnícku úlohu pri začiatkoch vzdelávania a bádania v mnohých vedných odboroch. Pôsobili na nej mnohé zakladateľské osobnosti, bez ktorých by nevznikli ani spoločenskovedne a humanitne orientované ústavy Slovenskej akadémie vied či významné kultúrne diela.

Dnes na Filozofickej fakulte UK študuje takmer 3000 študentov v 220 študijných programoch. Rozmanitosťou ponúkaných študijných programov i rozsahom akreditovaných práv jej patrí popredné miesto medzi spoločenskými a humanitnými vysokými školami na Slovensku. Najväčší záujem študentov je o štúdium psychológie, politológie, marketingovej komunikácie, žurnalistiky a širokého spektra jazykov. Vzdeláva tiež archeológov, historikov, psychológov, sociológov, pedagógov, tlmočníkov, prekladateľov z rôznych jazykov a ďalších odborníkov v spoločenských a humanitných vedách.

Na fakulte tiež pôsobí niekoľko špičkových vedeckých tímov. Jej odborníci sa vyjadrujú v médiách na rôzne témy, napríklad politológovia pravidelne komentujú voľby či vývoj na politickej scéne, historici približujú historické výročia, etnológovia, sociológovia či psychológovia komentujú rôzne spoločenské javy. „Usilujeme sa, aby naše výskumy mali reálny vplyv na spoločnosť, pomáhali formovať kritické myslenie, názory na hodnoty a reagovali na súčasné výzvy v spoločnosti. Myslenie nás baví a naším cieľom je, aby bavilo nielen nás, ale všetkých,“ hovorí dekan fakulty prof. Marián Zouhar.

Sté výročie si fakulta pripomenie slávnostným akademickým zhromaždením v Aule UK na Šafárikovom námestí a rozličnými podujatiami počas celého akademického roka 2021/2022. Pri príležitosti výročia vyjde tiež obrazová publikácia k dejinám fakulty, vedecká publikácia kolektívu autorov, grafické dielo a pamätná medaila.

Viac o téme: #100rokov #univerzitakomenskehovbratislave