Pravidlá súťaže o darčekový poukaz MTBIKER v hodnote 100 €

Tieto pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky účasti a postup pri vykonávaní činností potrebných na realizáciu súťaže o darčekový poukaz na nákup tovaru v MTBIKER shope v hodnote 100,00 € (ďalej aj ako „Súťaž“) a vymedzujú podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto Súťaže.

I. Organizátor a vyhlasovateľ Súťaže

1. Organizátorom a prevádzkovateľom Súťaže je spoločnosť Zoznam Radio VIVA, s. r. o., Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, IČO: 17 054 311, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 1061/B ( „Organizátor“), ktorá vyhlasuje Súťaž) podľa podmienok uvedených v týchto Pravidlách.

II. Predmet, účel a trvanie Súťaže

1. Predmetom a účelom Súťaže je propagácia vysielania Rádia VIVA.
2. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž je hrou v zmysle ustanovenia § 845 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), ktorú Organizátor organizuje za podmienok a podľa pravidiel vyjadrených v týchto Pravidlách.
3. Súťaž sa začína dňa 2.5.2023 o 12.00 hod. a trvá do 9.5.2023 do 12.00 hod. na webovej stránke Facebook Radio VIVA (@radioviva.sk) – fanúšikovská stránka.

III. Podmienky účasti v Súťaži

1. Do Súťaže sa môže zapojiť každá osoba, ktorá má vytvorený profil na sociálnej sieti Facebook, správne okomentuje príspevok zverejnený Organizátorom a bude „sledovať“ Facebook Radio VIVA. Účastníkom Súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, ktorá dosiahla vek 18 rokov a zriadenú adresu elektronickej pošty na doručovanie – email (ďalej aj ako „Súťažiaci“).
2. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k Organizátorovi, ako aj osoby k takej osobe blízke v súlade s definíciou tohto pojmu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výhercom Súťaže je niektorá z osôb v tomto bode, táto osoba nemá nárok na výhru a výhra sa jej neodovzdá.

IV. Priebeh Súťaže

1. Súťažiaci, ktorí v čase trvania Súťaže správne okomentovali facebookový príspevok zverejnený Organizátorom a súčasne „sledujú“ Facebook Radia VIVA, budú zaradení do žrebovania o výhry.
2. Organizátor vyžrebuje po ukončení Súťaže jedného (1) súťažiaceho zo súťažiacich zaradených do žrebovania, ktorý získa výhru.

V. Ceny pre výhercov

Vyžrebovaný súťažiaci získa darčekový poukaz na nákup v MTBIKER shope v hodnote 100,00 €.

VI. Oznámenie výhercov a odovzdanie výhry

1. Organizátor vyžrebuje výhercu v relácii Lunch Time, po ukončení Súťaže, a zverejní meno vyžrebovaného súťažiaceho (výhercu) v rovnakom príspevku na facebookovej stránke Rádia VIVA. Organizátor bude kontaktovať výhercov aj vo forme súkromnej správy cez Facebook. Za účelom odovzdania výhry je výherca Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi požadovanú súčinnosť.
2. Za účelom odovzdania výhry je Organizátor oprávnený pri kontaktovaní výhercu vyžiadať si od výhercu Súťaže jeho osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa a telefónne číslo (ďalej aj ako „Adresa“). Ak výherca neposkytne do 14 dní od odoslania výzvy svoju „Adresu“ za účelom doručenia výhry, alebo ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, toto neposkytnutie súčinnosti spôsobuje zánik práva na výhru. Poskytnutím osobných údajov udeľuje výherca Organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka, e-mail a telefónne číslo za účelom identifikácie výhercu a odovzdania výhry a súhlas na zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno/ prezývka alebo označenia na Facebook-u na účely uverejnenia mena výhercu na webovej stránke Organizátora na Facebook-u na internete. Podmienky spracovania osobných údajov súťažiaceho a výhercu a ich práva bližšie upravuje článok VII. týchto Pravidiel.
3. Každý výherca má právo odmietnuť výhru. Ak výherca odmietne výhru, jeho nárok na výhru zanikne.

VII. Spracovanie osobných údajov

1. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Zapojením sa do Súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci berie na vedomie, že spracovanie osobných údajov súťažiacich v rozsahu emailovej adresy a telefónneho čísla na účely organizovania tejto Súťaže a v prípade výhercu v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo na účely organizovania tejto Súťaže, zverejnenia výsledkov a pre doručenie výhry, je nevyhnutné sa splnenie záväzku Organizátora voči súťažiacim a výhercom a nevyhnutným predpokladom a odôvodneným očakávaním účastníkov tohto vzťahu. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie je dobrovoľné.
2. Osobné údaje súťažiaceho budú Organizátorom spracúvané po dobu trvania Súťaže..
3. Osobné údaje súťažiaceho ani výhercu nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania resp. nebudú predmetom profilovania a nebudú prenášané do tretích krajín.
4. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté na spracovanie príjemcom.
5. Súťažiaci v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov má nasledujúce práva: (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom, (ii) na opravu svojich osobných údajov, (iii) na vymazanie svojich osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, (v) namietať proti spracovávaniu svojich osobných údajov, (vi) na prenosnosť svojich osobných údajov, (vii) na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
6. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, uplatnenia práv, je možné kontaktovať Organizátora písomne na adrese sídla Organizátora alebo emailom na obchod@ radioviva.sk.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Výhra v Súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení Pravidiel rozhodne o ďalšom postupe Organizátor v zmysle týchto Pravidiel u a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Akúkoľvek zmenu Pravidiel alebo akékoľvek skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže oznámi Organizátor na svojej webovej stránke alebo na internete na Instagram-e alebo Facebook-u Radia Viva.
3. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na:

i. prípadné vylúčenie súťažiaceho zo Súťaže pre nesplnenie niektorej z podmienok Súťaže;
ii. nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle tohto Štatútu;
iii. nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru a/alebo ju odmietne prevziať;
iv. nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok Súťaže bude zistené dodatočne ,najneskôr však do momentu odovzdania výhry;

4. Výhra odovzdaná výhercom predstavuje výhru pred zdanením a Organizátor nezodpovedá za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Akékoľvek ďalšie súvisiace povinnosti zaväzujú výhercu. Výhry alebo ceny sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru.
5. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci súhlasí s Pravidlami Súťaže.
6. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram alebo Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom alebo Facebookom a nie je s Instagramom alebo Facebookom inak spojená.

Vydané v Bratislave dňa 2.5.2023

Juraj Volentics, konateľ Zoznam Radio VIVA, s.r.o.

Viac o téme: #festivalletectvapiestany2023 #radioviva #suťaž #vstupenky