Premietanie ukážok v Nitrianskej galérii online formou

10. ročník edukačného projektu Prednášky o súčasnom výtvarnom umení nadväzuje na predchádzajúce ročníky realizované od roku 2011 so zameraním na rôzne médiá a témy (mediálne umenie; politické a angažované umenie; socha, inštalácia, objekt a verejný priestor; fotografia a jej premeny v čase, architektúra; dizajn; grafika). V roku 2020 sa projekt zameral na súčasné podoby média maľ by. Prednáškový cyklus vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia.

Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) teoretikov umenia a iných odborníkov v oblasti slovenského a svetového súčasného umenia. Projekt sa snaží riešiť problém neprístupnosti“ súčasného umenia pre bežného návštevníka galérie. Ponúka im získať poznatky o súčasnom umení, na základe ktorých preniknú hlbšie do danej problematiky. Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

PROGRAM
6. 10. 2020 o 18.00 hod.
Silvia L. Čúzyová: Asanácie a sanácie tradície.
Maliarske sympózium Moravany

20. 10. 2020 o 18.00 hod.
Lucia G. Stach: Maľ ba v intermediálnej „kultúrnej situácii“

27. 10. 2020 o 18.00 hod.
Beata Jablonská: Chvála žánru.
Obrazy krajiny v súčasnej maľbe

3. 11. 2020 o 18.00 hod.
Nina Gažovičová: Maľ ba vs. trh.
Súčasná maľba a jej postavenie v trhovom prostredí

10. 11. 2020 o 18.00 hod.
Klaudia Kosziba: Techniky pozorovateľa.
Poznámky k súčasnosti (nielen) maľby

24. 11. 2020 o 18.00 hod.
DISKUSIA: Na slovíčko s mladou maľ bou – Žofia Dubová,
Ľudmila Hrachovinová, Lucia Oleňová a Dominik Hlinka
v rozhovore s kurátorom Adriánom Kobetičom

ANOTÁCIE A ŽIVOTOPISY PREDNÁŠAJÚCICH
Silvia L. Čúzyová: Asanácie a sanácie tradície.
Maliarske sympózium Moravany
Anotácia: Príspevok je kunsthistorickou sondou do histórie, tradície a vízie Medzinárodného maliarskeho sympózia v renesančnom kaštieli v Moravanoch nad Váhom, ktoré sa v roku 2020 obnovilo vďaka novým filantropickým a dobrovoľníckym aktivitám vo svojom 41. ročníku. Tradícia sympózií je zakotvená v zlatej ére našej kultúry, v druhej polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia. Maliarske sympózium v Moravanoch fungovalo ako spojovacia línia kontinuálne štyridsať rokov od 1967 do 2007 (prešlo zo špičkovej kondície, cez úskalia socrealizmu, divoké deväťdesiate, až do kolapsu po roku 2007) a v „letokruhoch“ svojej existencie seizmograficky zaznamenalo trendy, novinky, preferencie, nuansy aj výkyvy v rámci našej výtvarnej scény, jej štatútu, podpory aj inštitucionálneho pozadia.

Životopis: Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD. pôsobí ako historička umenia a umenovedy a nezávislá kurátorka. Magisterské štúdium v odbore dejiny umenia a kultúry absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Titul PhD. získala na
Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2009 – 2017 bola riaditeľkou Galérie Medium, 2016 – 2019 vedeckou pracovníčkou Centra výskumu VŠVU. Od roku 2018 prednáša na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity dejiny umenia, analýzu výtvarných diel a kritické písanie. Špecializuje sa na dejiny a teóriu moderného a súčasného umenia a kritiku umenia.

Lucia G. Stach: Maľba v intermediálnej „kultúrnej situácii“
Anotácia: Prednáška načrtne vzťah maľby ako tvorivej praxe v dialógu s reduktívnymi metódami konceptuálneho umenia a hybridizáciou intermediálnej skúsenosti. Na príkladoch súčasných slovenských umelcov a umelkýň sa zaoberá pojmom konceptuálneho maliarstva z dnešného pohľadu a problematikou jeho zneistenia. Poukáže na niektoré postkonceptuálne (analytické a teoretické) prístupy vybraných umelcov a umelkýň, ktorými od 60. rokov legitimizujú svoj maliarsky program v širokom spektre tendencií. Zameria sa na stratégie tvorby, ktoré využívajú médium a znakovosť maľby ako nástroj v intermediálnych súvislostiach ako súčasť komplexného autorského zámeru.

Životopis: Mgr. Lucia G. Stach, PhD. vyštudovala odbor Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave a počas štúdia absolvovala ročný študijný pobyt na Ústave dejín umenia Karlovej univerzity v Prahe. Doktorát získala na Katedre teórie a dejín výtvarného umenia a architektúry na VŠVU v Bratislave (2015). V roku 2011 absolvovala kurátorské štúdiá na Sommerakademie v Salzburgu a v roku 2016 bola na rezidenčnom pobyte v Museumsquartier vo Viedni. Od roku 2000 pracovala ako redaktorka nezávislého periodika o vizuálnom umení DART, nezávislá kurátorka a v rokoch 2002 – 2006 ako kurátorka výstav v Galérii Jána Koniarka v Trnave. Od roku 2010 pracuje v Slovenskej národnej galérii ako kurátorka Zbierky modernej a súčasnej grafiky a kresby a kurátorka výstav, od roku 2013 ako vedúca kurátorka Zbierok moderného a súčasného umenia. V máji 2017 bola kurátorkou výstavy Jany Želibskej SWAN SONG NOW v Pavilóne Českej a Slovenskej republiky na 57. Bienále v Benátkach. Desiatky výstav pripravila aj ako nezávislá kurátorka pre regionálne galérie, pre tranzit.sk a Kunsthalle Bratislava. Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií a zborníkov, v roku 2018 vydala spolu s A. Hrabušickým rozsiahlu monografickú knihu Stano Filko 1, ktorú aj edične pripravila. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch a zúčastňuje sa na odborných podujatiach, sympóziách a konferenciách doma aj v zahraničí.

Beata Jablonská: Chvála žánru. Obrazy krajiny v súčasnej maľbe
Anotácia: Súčasná maľba okrem rozširovania svojej existencie mimo plochu a rám obrazu a expandovania do virtuálnych svetov, objavuje donedávna starými avantgardami zatracované tradičné žánre ako nové platformy reflexie dnešného sveta. Tie sú dnes opäť nanovo skúmaným poľom, pretože nesú v sebe aktuálny potenciál otázok, odpovedí, konfliktov a neistôt rezonujúcim so svetom súčasníkov. Objavovanie krajiny – jej maľovaním, je okrem zložitej siete formálnych postupov a zručností aj sústredenou a tichou cestou úvah o svete a sebe samom. Pobývanie v krajine, pestovanie pozornosti a citlivosti voči jej prejavom je dnes skôr výnimočným zážitkom. V tvorbe autoriek a autorov Daniela Fischera, Stanislava Bubána, Rastislava Podobu, Rastislava Sedlačíka, Juliany Mrvovej, Žofie Dubovej, Eriky Miklóšovej, Jany Bednárovej, Martiny Mäsiarovej, Jana Valika a Mareka Cinu je práve maľba cestou k jej približovaniu, pozorovaniu, skúmaniu, chápaniu a identifikácii. Prednáška prostredníctvom tvorby týchto autorov, pre ktorých je pobyt v krajine iniciačným zážitkom ich aktuálnej maliarskej tvorby, bude prezentáciou témy krajinomaľby ako aktuálneho a živého problému súčasného vizuálneho umenia.

Životopis: Mgr. Beata Jablonská PhD. študovala Dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2009 pracovala ako kurátorka Zbierky kresby 20. storočia v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Je autorkou
kapitoly Maľba v postmodernej situácii v syntetickej publikácii Umenie 20. storočia (Slovenská národná galéria, 2000), kapitoly Lži dilemy a alternatívy obrazu v katalógu Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985 (Slovenská národná galéria, 2003), kurátorkou a editorkou výstavy a katalógu Osemdesiate: Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992 (Slovenská národná galéria, 2009). Od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre teórie a dejín umenia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V tom istom roku obhájila dizertačnú prácu: Prítomnosť a význam maľby v stratégiách slovenského konceptuálneho umenia, ktorú pod názvom Skryté kapitoly slovenského konceptuálneho umenia pripravuje k vydaniu. Je autorkou monografie Erika Šilleho: Šťastie je na dosah (Slovart, Galeria Krokus, 2017) a spolu-kurátorkou výstavy ČS koncept 70 let (Fait Gallery, Brno, Česká republika), z času na čas kurátorkou a píšucou a prednášajúcou teoretičkou výtvarného umenia na plný úväzok.

Nina Gažovičová: Maľ ba vs. trh. Súčasná maľ ba a jej postavenie v trhovom prostredí
Anotácia: Prednáška predstaví postavenie maľby v súčasnom domácom trhovom systéme. Načrtne historické súvislosti aj konkrétne miestne špecifiká. Vysvetlí prečo je maľba stále vyhľadávaným obchodným artiklom, ako aj dôvody pre túto nie vždy pozitívne vnímanú pozíciu. Poskytne náčrt formovania domáceho obchodu s mladou maľbou, pritom poukáže na „pasce“ systému i vybočenia zo zaužívaných trendov. Na konkrétnych príkladoch z nedávnej minulosti objasní vývinové tendencie, ako aj možné rozvíjanie postavenia a poziciovania maľby v trhovom prostredí.

Životopis: Mgr. Nina Gažovičová, PhD. pôsobí ako historička umenia, kurátorka, licitátorka Aukčnej spoločnosti SOGA. Študovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a filmovú vedu – teória a dejiny filmu na Vysokej škole múzických umení. V roku 2013 získala doktorandský titul na VŠVU v Bratislave. V minulom roku vydala teoretickú publikáciu Trh nikdy nespí, ktorá sumarizuje jej doktorandský výskum. Špecializuje sa na dejiny a teóriu trhu s umením a na súčasné umenie. Realizovala viacero výstavných a edičných projektov, pravidelne publikuje. Od roku 2003 pôsobí ako interná licitátorka spoločnosti SOGA, okrem desiatok komerčných dražieb viedla takmer 100 charitatívnych a benefičných aukcií v prospech UNICEF, Linky detskej istoty, Nadácie pre deti Slovenska, Nadácie detského kardiocentra, APPA atď.

Klaudia Kosziba: Techniky pozorovateľa. Poznámky k súčasnosti (nielen) maľby
Anotácia: Kvality prítomnosti ako sú blízkosť a farebná bezprostrednosť nás učia, ako maľba pracuje so spojením znaku a prezencie. Každé zobrazenie je štrukturálny a dynamický princíp, ktorý umožňuje premenu, premiestnenie a prenikavosť  myslu cez všetky miesta, všetku hmotu. Sieť zobrazení je nekonečná a obraz sa javí a načrtáva niekde v pozadí ako  nedostupný predmet. Preto je aj z pohľadu pozorovateľa dôležité a zaujímavé vytvárať podmienky pre kritické sledovanie symptómov a intenzity okolností, ktoré umožňujú nadobudnutie formy.

Životopis: doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD. študovala maľbu v ateliéri profesora Jána Bergera v rokoch 1990 – 1996 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2007 absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Výtvarné umenie, špecializácia Voľná výtvarná tvorba a v roku 2014 získala docentúru. Od roku 2008 pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení ako vedúca Ateliéru mal+by na Katedre maliarstva, od roku 2016 je vedúcou Katedry maliarstva. 

DISKUSIA: Na slovíčko s mladou maľbou – Žofi a Dubová, Ľudmila Hrachovinová, Lucia Oleňová a Dominik Hlinka v rozhovore s kurátorom Adriánom Kobetičom
Anotácia: V odborných kruhoch dnes býva maľba často prezývaná aj klasickým médiom. Nepochybne za tým stojí jej rozsiahla tradícia, spätá so samotným vznikom umenia. V súčasnosti už poznáme desiatky smerov, predstavujúcich rozličné formálne a obsahové východiská maliarskej práce. V čase ďalšej „renesancie“ tohto média sa inšpiračné zdroje prelínajú, vzájomne presahujú a rozširujú. O tom, kam smeruje maliarska tvorba najmladšej generácie umelcov a aký je jej stav na Slovensku sa v diskusii „Na slovíčko s mladou maľbou“ porozprávame so štyrmi autormi, v ktorých tvorbe zohráva maľba dôležitú úlohu. Budeme sa pýtať, aké smery v súčasnej slovenskej maľbe prevládajú, aký význam má v jej formovaní vzdelávanie, ale aj akú úlohu v popularite média zohrávajú odborné súťaže. Hosťami diskusie budú Žofi a Dubová, Ľudmila Hrachovinová, Lucia Oleňová a Dominik Hlinka.

Životopis: Mgr. Adrián Kobetič absolvoval štúdium dejín a teórie umenia na Filozofi ckej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdia absolvoval vzdelávacie pobyty v Brne a Ríme. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci čoho pripravil niekoľko výstavných projektov. Je autorom a spoluautorom výskumov, z ktorých vznikla viac ako desiatka vedeckých štúdií. V súčasnosti pôsobí ako kurátor Nitrianskej galérie a zároveň ako doktorand na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a Trnavskej univerzite v Trnave.

Hlavný partner Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac o téme: # premietanie #diskusie #nitrianskagaleria #online #prezentácie