PRAVIDLÁ SÚŤAŽE MÄSPOMA NA FACEBOOKU RÁDIA VIVA.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Súťaž Rádia Viva /ďalej len „súťaž“/ je súťaž, v ktorej má jednotlivá fyzická osoba možnosť získať vecné ceny na základe preukázania jej vedomostí. Súťaž je reklamná, zábavná a vedomostná hra, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 171/2005 Z.z. v platnom znení. Účelom súťaže je podpora aktivít a mena organizátora – Rádia Viva, príp. reklamných partnerov súťaže. Vecné ceny do súťaže pre INTERSONIC MEDIA s. r. o. venuje partner súťaže Mäspoma spol. s r.o., T.G.Masaryka 8/955, 960 01 Zvolen, IČO 00650 803, DIČ 2020474654.
2. Súťaž prebieha v rámci rozhlasového vysielania v Rádiu Viva.
3. Podmienky a priebeh súťaže upravujú tieto pravidlá „súťaže“ (ďalej aj ako „pravidlá“). V skrátených verziách môžu byť tieto uvedené aj na oboznamovacích materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových spotoch určených poslucháčom, pričom pre organizáciu súťaže a určenie jej výhercu je záväzné úplné znenie pravidiel.

II. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1. Organizátorom súťaže je spoločnosť RADIO VIVA MEDIA s. r. o., sídlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 48254703, DIČ: 2120108353, IČ DPH: SK2120108353, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105493/B (ďalej aj ako „organizátor“).

III. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE
1. Súťaž prebieha v období od 24.1.2022 do 28.1.2022. Súťaž je vysielaná v programovej štruktúre vysielateľa podľa rozhodnutia organizátora.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Zúčastniť súťaže sa môžu len fyzické osoby staršie ako 18 rokov.
2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov a zamestnanci organizátora, osoby spolupracujúce pri realizácii súťaže a im osoby blízke (§116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade ak sa zistí, že výherca je takou osobou, nevzniká mu nárok na výhru a táto výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech organizátora.

V. ÚČASŤ V SÚŤAŽI
1. Fyzická osoba sa stáva účastníkom aktuálne vyhlásenej súťaž napísaním správnej odpovede do komentára na facebookovej stránke Rádia Viva.
2. Ak sa organizátor a výherca nedohodnú inak, platí, že výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a v čase, ktorý určí organizátor, pričom výherca svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že súhlasí s takýmto odovzdaním ceny. Neprevzaté výhry sa vrátia partnerom súťaže v lehote 40 dní od skončenia súťaže.
3. Na výhru v súťaži nie je právny nárok a výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou (viď ust. § 845 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení).
4. Daňová povinnosť účastníka – výhercu v súťaži sa spravuje ustanoveniami zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu výhry. Povinnosť zaplatenia dane z príjmov vzniká výhercovi prevzatím výhry v zmysle zákona o dani z príjmov a výherca preberá zodpovednosť za zdanenie takejto výhry. Oslobodenie od dane sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov.
5. Výhry zo súťaže budú výhercom odoslané spoločnosťou Mäspoma spol. s r.o., naraz, po ukončení súťaže.
6. Požadovanie inej než v súťaži uvedenej výhry alebo požadovanie výhry vo forme finančnej hotovosti je vylúčené.

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Zapojením sa fyzickej osoby do súťaže podľa čl. V (čím sa teda stáva účastníkom súťaže) sa má za to, že účastník súťaže súhlasí s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže v súvislosti s jeho účasťou v súťaži konal v rozpore s pravidlami súťaže alebo v rozpore s dobrými mravmi, stráca nárok na účasť v súťaži a na akúkoľvek výhodu zo súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má organizátor súťaže právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.
2. Za konanie tretích osôb, účastníkov súťaže alebo osôb inak sa podieľajúcich na súťaži organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť.
3. Organizátor, ani technický správca systému nezodpovedajú účastníkom súťaže za akékoľvek škody alebo ujmu, ktoré vzniknú účastníkom z dôvodu poruchy telekomunikačnej siete, telekomunikačných služieb, elektronickej pošty, internetu, softvérových alebo hardvérových chýb, prerušenia telefonického spojenia, neschopnosti telefonického spojenia, poštových služieb, výpadkov dodávok elektrickej energie, resp. z dôvodu iných podobných príčin obmedzujúcich telefonickú, elektronickú, resp. inú (obdobnú) komunikáciu. Organizátor a technický správca systému nenesú žiadnu zodpovednosť za žiadne škody ani ujmu, ktoré vzniknú v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám (alebo za pomoci tretích osôb), najmä tak ako sú uvedené vyššie.
4. Organizátor a technický správca systému nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry pokiaľ k tomu došlo z dôvodov spočívajúcich na tretej strane a ani za akékoľvek škody vzniknuté účastníkom v súvislosti s účasťou v súťaži a/alebo užívaním výhry.
5. Žrebovanie výhier uskutoční organizátor každý pracovný deň od 24.1.2022 do 28.1.2022 po 18:00 náhodným výberom. Výhercovia budú kontaktovaní v osobnej správe cez Facebook Rádia VIVA. Meno, prípadne mesto výhercu (bez priezviska) bude zverejnené vo vysielaní nasledujúci deň po 15:00. V prípade piatkového výhercu to bude nasledujúci pondelok po 15:00.

VII. OSOBNÉ ÚDAJE
1. Účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami. Zároveň účastník udeľuje spoločnosti RADIO VIVA MEDIA s. r. o., sídlo: Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava IČO: 48254703 v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, a to na účely jeho vstupu a evidencie v súťaži, kontaktovania z dôvodu účasti v súťaži a odovzdania výhry, zverejnenia údajov výhercu v rozsahu meno, priezvisko a mesto/obec na účely odovzdania výhry. Poskytnutie osobných údajov účastníkom je dobrovoľné. V súlade so Zákonom má účastník ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od organizátora ako prevádzkovateľa:
• potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je účastník oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
• vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
• likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
• blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa: RADIO VIVA MEDIA s. r. o., sídlo: Staré Grunty 36, 841 04, Bratislava. Dotknutá osoba má aj ďalšie práva v zmysle ust. § 28 ods. 2 až 9 Zákona.
Tento súhlas je udelený po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov. Po skončení tohto účelu budú poskytnuté osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidované.
Odvolanie súhlasu zo strany účastníka počas trvania súťaže má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a ak sa odvolanie výhercu stane účinným ešte pred prevzatím výhry, má za následok stratu nároku na výhru, s čím účastník bezvýhradne súhlasí.
2. Účastník súťaže dáva organizátorovi súťaže výslovný súhlas s tým, že organizátor je oprávnený použiť bez nároku na odmenu meno, priezvisko, podobu a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka súťaže – výhercu, vyhotovovať jeho podobizne a iné obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa odovzdania výhry a ďalej ich uverejňovať a šíriť v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením mena, priezviska a obce, v ktorej má trvalé bydlisko, ako aj zoznam cien, ak v súťaži vyhrá.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto pravidlá sú dostupné na internetovej adrese www.radioviva.sk
2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostranne kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť, a to bez udania dôvodov, bez stanovenia náhrady alebo bez nároku účastníka na náhradu škody. Účinnosť zmien pravidiel nastáva do 5 dní odo dňa ich zverejnenia na stránke organizátora: www.radioviva.sk. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa súťaže, jej organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať organizátor, pričom s takým postupom účastník svojou účasťou v súťaži bezvýhradne súhlasí.
3. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny sú zverejnené na stránke organizátora: www.radioviva.sk
4. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom 23.1.2022. Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Viac o téme: #balicrkkoreninovychzmasi #Mäspoma #radioviva #suťaž #zabíjačka